DEN HELDER - Er is een belangrijke nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van het gebied rondom de haven in Den Helder: het Maritiem cluster. De afgelopen maanden hebben de gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en de Koninklijke Marine samen met andere partijen in de regio gewerkt aan ontwikkelrichtingen voor de haven op de korte (2030) en lange termijn (2050).


Het doel van de ontwikkelrichtingen is ervoor te zorgen dat het ook na 2050 goed en fijn wonen is in de kop van Noord-Holland. De regisseur van dit proces, AT Osborne, heeft de uitkomsten van het traject vastgelegd in de deze maand gepubliceerde rapportage: Maritiem cluster Den Helder - Toekomstbestendige stad en haven voor de Kop van Noord-Holland. De ontwikkelrichtingen worden de komende maanden verder besproken met buurgemeenten, met het bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke organisaties. Het rapport is te downloaden via www.denhelder.nl/maritiemcluster.

Opgaven, knelpunten en kansen

De regio Kop van Noord-Holland heeft te maken met een groot aantal opgaven, knelpunten en kansen. Havenontwikkeling, de benodigde uitbreiding van de Koninklijke Marine, bereikbaarheid, energietransitie, klimaatbestendigheid en maritieme stadsontwikkeling zijn daarin de belangrijkste thema’s. Omdat de ruimte in het Maritiem cluster schaars is, worden al deze thema’s samen bekeken en opgepakt.

Vervolgproces

De rapportage van AT Osborne is het vertrekpunt van de verdere ontwikkelingen in het Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. De uitkomsten worden besproken met gemeenten in de regio, met het georganiseerd bedrijfsleven, de diverse ministeries, het Hoogheemraadschap en andere maatschappelijke partijen in het gebied.

Parallel daaraan wordt er verdiepend onderzoek op een aantal onderwerpen gedaan. De rapportage van AT Osborne vormt vervolgens de basis voor het bestuursakkoord met alle betrokken overheden. In dit bestuursakkoord komen afspraken met alle betrokken overheden over gezamenlijke ambities voor het Maritiem cluster Kop van Noord-Holland in de komende jaren.

Participatie

Het rapport is bovendien de basis om met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. Dat gebeurt binnenkort via Ingesprek.denhelder.nl.

Over het Maritiem cluster

De ontwikkeling van het Maritiem cluster met verschillende partijen biedt kansen om zowel de haveneconomie als de maritieme stadsontwikkeling een stevige impuls te geven. De strategisch gelegen haven van Den Helder en het grotere Maritiem cluster kan en wil daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale belangen energietransitie en nationale veiligheid. Dit is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor de regio en Den Helder. Een sterk Maritiem cluster betekent namelijk ook een sterke regio, met meer bedrijvigheid, werkgelegenheid en kennis. Dat zorgt weer voor een sterker vestigingsklimaat voor bewoners en ondernemers.